Truyện Cổ tích Văn Hóa

Truyện cổ tích: Sự tích cây kèn bè – ꪋꪙꪸ ꪩꪱꪉ ꪵꪁꪙ ꪵꪝ ( chữ thái)

CVaM <T EM daJ: et& ES*a et& laJ uj& c>G ba*N q yT Q iM <dJ f> IM Eoa c$ AhG eL*V [c* #H iM x}c <t Luc Yd.uf* f> [l* #pN EH*N Ym& miN <TM Ep&J Yz& yl {N* ElG ooc .q c>G ba*N Eb&a iM Yf eo& uj& {s, Yf [c* ja*N Uf [c* S}G. ja*N epd EH*N EX*G uf* f>. Ta*V ba*N ec&G AjN EMG s}&G x{b ip& M$ Ek*a uj& c>G <dG ALc p&a GaV l}c ba*N. Uf* IM <P* H}c ExG f> ec&G yd* GiN <Tc laJ [c* VaG EHN j*aV ba*N EMG yp La* yp laJ Ix.  uj& c>G <dG , uf* f> #Jd <TG uC& To&J <Nc , To&J x}d xi&G, ha ciN caJ UM* caJ #VN . AS P>N laJ iP& s&}G Eia Mid {h* PUG po*G yM* IH* oo&N fuc [p* [x& c$ epc eP yV*

Ep&a EXG Yd [c* #hN yd* GiN <Tc – {g& Hod EHN Hod ba*N EX*G N*$ iP& M$ s}&G Eoa

Mid F$ wac eL*V xi*M yp. UM* Q P>N laJ iP& M$ s}&G #cb ta&V Eoa Ma Ep&a. AS N*$ iP& M$ s}&G uH* As Eoa Mid F$ wac Ix , EXG N*$ eP Z}G M>N laJ ooc Ma Ym&. xIG EP    viN yp #md <dG iN* Hod p&a YN- PUG <t x}d xi&G c>G <dG [c* Es&G c$ Ma #Jd uC& To&J iP& M$ EG&G UM* EG&G #o& laJ.

        yd* GiN ba* #pN EH*N iMeP Ep&a M>N q c>G ba*N ec&G Ta*V ba*N to*N Eoa iP& ta&V Ma EHN , t}*G laG EHN No*J S&$ Q uj& h> ba*N yV* Yh* iP& M$ Ep&a eP M>&N ba*N, boc xoN Luc ba&V LaN xaV eob #Jd eP- eob k{b eX. uf* IM F}G yd* [c* ta&V CUN Ma EHN ux& f>, ux& ba*N EMG Eb&a yp La* <LM el&.XuM laJ q Ab&G #hN eP koG uf* f> epc EH eP s}&G ekc [l* US& eCN eP. et& N*$ uf* yT iM eCN eP yp Yd [c* Eoa yp To&J, ba*N EMG M>&N M>*, Yh* EHN j*aV uj& id, Ek*a mac maN UT, buN Cu*M. 

uf* Xoc xa&V : [L <h*G cVaG- EMG [L – oIN ba&J                                  u
f* bIN Atb c{b ed&G ym& Ux yT VId naM: ELG ha*J oIN&                                  u
f* hI*V di&G         : gI&VN v$ hVa

Bình luận

error: Content is protected !!