Truyện Cổ tích Văn Hóa

Truyện cổ tích: Tạo Lang – Nàng Lả – ꪕꪱ꫁ꪫ ꪩꪱꪉ – ꪙꪱꪉ ꪨꪱ꫁ (Chữ Thái)

EM& ES*a EM& daJ, iM iP& Eo*J No*G ZiG Q M}c NoN uj& paJ SaN eL daV  #TG F*a, iM #o& ^ laJ ^ d>G daV. Hod CUN Q eM& iP& Eo*J  EV*a: Va& yd* ELc io& iS ELc w>G Yz& ^ Hu&G ^ N*$ [l*.   eM& No*G UH* Va&:

No*G {S& [x So*N w>G No*J ^ xI*G ^ <wJ.

 {g& Va& pac oiN* joc <wJ Eb&a EG&G [l* #pN eT*. w>G Yz& ^ Hu&G ^ UH #TG #VN #pN coG ik* CVaJ. #TG CUN #pN ba&V xa* <LG Ma oi*N eM& iP& , w>G No*J ^ xU*G ^ #TG $VN #pN mac LaG , #TG CUN #pN ba&V Ta*V <LG Ma oi*N eM& No*G. Ta*V EV*a US& Ta*V LaG, waM #tN eM& No*J EV*a US& NaG la*. xoG q M}c c$ , iM Luc ooc.

AS Yd yp #Jd x}G NaG la* [c* x}&G #OM : 

– Za Xoc xo*G koG Luc eo& AN.

Hod UM* Q #hN Luc ZiG x}&G ALG laJ ET&. #OM M$ s}&G Xoc eL uj& c>G N*$ iM <t x}G? #hN ka*G mac LaG Q. #OM M$ Eoa Ma fa& ooc yV* en*M uP. eL #hN uj& c>G iM Eld, #OM M$ ja*N #H&G s}&G xi*M Ek*a x>N EM. uj& AS&G N*$ ooc #pN [c f}c <hM edG Q kU*N . yp AC Yd NaG la* [c* x}&G #OM ;

 • Za #dd f}c <hM uj& c>G x>N Ma ciN eo& AN.

Hod UM* Q  Eb&a iM x}G ciN, LUM Ix CVaM Luc x}&G , #OM NaG s}&G #dd Ma [x& th nU*G kU*N. nU*G ooc Apd yh f}c [c* uH* ooc oaJ, UC yd* GiN xIG c>c c>G yh. pUd yh ooc eL #hN Ta*V LaG ik& Ma* kU*N xi&G ^ To&J C>N yF, NaG la* yp Eoa l> Ma eL #hN , AS EM Ta*V LaG x}&G:

 • Va& Z}G M}c OaJ UH* Ma xa&V OaJ AN.

NaG la* eL #hN EXG N*$ ci*M hab l> . sib xiN* Ex* eL&N EM x{b Ta*V LaG, EM eT* EM Ef&G, NaG la* [P* <t #pd Q s}&G waM <t #pd:

 • oa*J Ta*V #pd AOJ! #hN Ta*V UL* uc caJ , Ta*V oiG LaJ uc CVa& Eb&a #L?

 <t #pd kaN; 

 • <xb uc yX* en, ta uc eL Hu*G eL Ca&

 NaG la* pud laJ {Z& <xb <t #pd , T*$ yK* <xb <t #pd s}&G Pab. NaF la* EM Ym& eL #hN <Nc tiN kVa&G, NaG la* waM.

 • oa*J Ta*V tiN kVa&G AOJ! eL #hN Ta*V oiG UL* uc caJ , Ta*V oiG LaJ uc CVa& Eb&a #L?

 <Nc tiN kVa&G kaN:

 • ZiG EM V$ iZ [P* Ta*V uj& [c Puc h> Ta&, <od UH* [P* uj& [c GVa& h> faJ. Yd* Jo*N <t <Nc, NaG la* en*M Ez& Yh* M$ ciN. T*$ yK* <xb <t <Nc tiN kVa&G s}&G edG ho&J ^. NaG la* EM Ym& x{b yd* Ta*V LaG uj& [c GVa& h> faJ . EM xa&V Ta*V LaG oa&N ic* UM*, ic* #VN Ma eL*V, NaG la* En&J laJ s}&G NoN d{b yp #TG tiN Ta*V

LaG. Ha Va& Ta*V LaG Ta&V VaG EM Ym&, Ta*V Eoa mac Puc Ma fa& ooc moN h> Yh*

NaG la*. tU&M Ma Eb&a eL #hN Ta*V LaG TaG Yd . NaG la* yh* laJ, s}&G x}&G ik* Muc* [x& <cc [c xa*M, yK* iN* mac [c xa*M s}&G #pN YJ, NaG la* EM Ym& s}&G #hN p&a oo*J koG if Ja <bM Ja BaJ, NaG h}c oo*J ciN, <t if yd* GiN {g& Va& um L}c oo*J , x{b <O* Ou&J ^!   x{b [T Yd [c* S}G #hN h}c , Ja& if ooc yp eL #hN NaG la*, Ja& if EV*a:

Ek*a Ma ha, pa Ma ux& [C* id ^!

NaG la* [x:

 • Za ciN laN eo& AN, laN q <Tc, laN q [k&, yK* laM iM To*G iM puM yd* epd EbN eL*V . ooc Luc ZiG iS Yh* Ja& ciN HaJ, ooc Luc saJ iS Yh* Ja& ciN <Hc, Yh* #Jd f> No*J f> no&M koG Ja&.

[C* yd*, [C* yL& – <t if EV*a.

Et& N*$ Ma NaG la* uj& To&J Ja& if, M$ yp xa&V in* xa&V YN Ma LI*G NaG la*. Hod EBN CoG s}&G ooc yd* <t Luc SaJ Q, NaG <t*M [m* mac Eba Yh* Ja& if <Xd, #hN <kM Ja& if SaG ; NaG EV*a:

 • Za SaG, SaG UH* f> No*J Eb&a xuG, SaG f> No*J Eb&a Yz&.

 GiN Va& EXG N*$ if so&G <Xd #md. EbN <tc EbN caJ yp Luc EZ&G UM* EZ&G Yz&, NaG {g& Hod Ta*V LaG, eo& EL xa&V , Ha Va& {g& UX s}&G EM yd*? NaG {g& Eoa PUG ha*N koG Ja& if. Hod UM* Q, NaG jic <TNLuc yh*.

 • yh* x}G #L f> No*J , f> no&M KoG Ja&- Ja& if waM.
 • laN eo& yd* yM* ET*a koG Ja&- Ja& if Yh* jic Ym
 • yh* x}G #L f> No*J, f> no&M koG Ja&?
 • laN eo& yd* ha*N {N* koG Ja&- if Yh*.

 jic Yh&. UC EXG N*$ NaG la* Eoa yd* #md PUG ha*N fuc, ha*N boN, ha*N <C& koG Ja& if. H* Ja& if M}c EV*a pi*N : EV*a Ma V$ UH* NaN Ma, EV*a iS Ma EHN UH* NoN ha&G. UM* Q

Ja& if EV*a:

 • UM* iN* Ja& iS Ma EHN <wJ.

 #hN EXG N*$ NaG la* Eoa Luc VaG yp. AS iS yp NaG x}&G PUG kod tob, Eoa yh Ek*a [m* nU*G Ma t}*G caG EHN , <h&M Fa [x& epc eM& Luc daG Yh* c$ ciN ouc. UM* laG Ja& Ma EHN s}&G ekc:

 • yk ut Yh* Ja& eo& eM& Luc No*J AOJ! laN Z}G NI&V- kod tob kaN. Yk ut Yh* Ja& io& eM& Luc no*J AOJ! laN Z}G ciN ouc

 pud laJ Ja& if Tub &fa ut Ek*a EM, TIV [x& coG Fa caG EHN yV* ciN Yz& xoG eM& Luc Ha Va& Eb&a #hN <t um ix& foc ha <LG Ma ik& yp x{b eM& Luc No*J.

        -wa* Ja& eo& Luc No*J AOJ!

 NaG la* po&J ha*N fuc ha*N boN <LG

 <t um ciN #md s}c ic* poM uP boN eL*V s}&G Ta&V yp x{b Ym&.

 • wa* Ja& eo& eM& Luc No*J AOJ! oaV& x{b yd* , NaG la* Ta&V po&J ha*N yF yp TaG l}G, yF ym* xaM , ix& poM uP, wa* yF Mod s}&G yp X{b Ym&. X{b iS yd* NaG po&J haN <C& , Ja& if SoN yp SoN Ma xaM , ix& UM* s}&G x{b Hod.
 • wa* Ja& eo& iO& eM& Luc No*J AOJ!

 X{b oa&V iS [l HodNaG la* s}&G po&J ha*N {N* yV* {N* NoG Ma, {N* laJ Ja& if Eb&a caJ yd* {N* Ja& if waM NaG la*: 

 • #Jd EXG UX s}&G caJ ko&J {N* yd* #L?

 NoG la* boc Ja& if Ta&V EM EHN Eoa yh c>M [x [C*, Eoa <Sc fuc [x& eoV, <sM <LG {N* yl yp. Fa& if Ta&V EM EHN Eoa Ma Hod HiM {N* #Jd EXG N*$  eT*. <sM <LG {N* yl yp JIN taJ.  eM& Luc *No*J t}*G EHN uj& HiM {N* . AS iS Pa&J NaG la* #cb yd* n>&J yx& yc& Q, yK* <t yc& etc ooc , UM* <tc UM* caJ yp, Luc SaJ uH* CVaM , <t yx& uH* k$, k$ EXG iN*:

 • {N* ku&N yp eCVJ YN Yh* Ta*V LaG ciN , {N* Yx Ma eCVJ in* yV* LaG la* ciN.

         PUG q uj& c>G EMG Ta*V LaG yd* GiN s}&G Ma TI*N [x& Ta*V LaG, F}G #hN EXG

N*$, Ta*V LaG EM eL #hN ba& SaJ Q c{b <t oi*N uj& HiM {N*. L}c [j yd* KaV Q Ta*V

LaG s}&G yd* GiN <t yc& [P k$ EXG N*$ . Ta*V LaG ZaG& ooc Ma waM ka&V SaJ

No*J, Ta*V uH* iO* US& Luc Es*a eL*V, Ta*V {g& Hod NaG la*, eo& uH* EHN , s}&G boc SaJ

No*J Es&G EM EHN oi*N. Hod EHN Ta*V eL #hN NaG la* uj& c>G Ehn , xoG q AhG UM* laJ ip Eb&a yd* [P* c$ , yK* #hN c$ eL*V M>&N #H&G cod [C c$ yh* , et& N*$ Ma xoG f> IM LI*G Luc Yz& #pN q, et&G ba*N la EMG oi&M [P [n Po*M , <xM buN uf* Xoc xa&V: Ha iw* <dG eoG

 f* bIN Atb c{b ed&G ym& Ux yT VId naM: ELG ha*J oIN& 

uf* hI*V di&G         : gI&VN v$ hVa

Bình luận

error: Content is protected !!