Truyện Cổ tích Văn Hóa

Truyện cổ tích: Sự tích con rệp và con bọ chó – ꪁꪫꪱꪣ ꪋꪙꪸ ꪶꪔ ꪹꪬꪒ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪶꪔ ꪢꪉꪰ

Sự tích con rệp và con bọ chó

Xưa kia, vào thủa loài vật còn biết nói tiếng người. có một con nhái đực lấy hai vợ. Vợ lẽ của nhái trẻ đẹp, nhỏ nhắn thon gọn thì được chiều chuộng, suốt ngày chỉ biết ăn xong rồi chơi, chẳng phải làm gì.

Trong khi đó vợ cả thì không có lúc nào được nghỉ ngơi.

Một ngày nọ , cô em gái của chàng nhái tới nhà thăm anh, thấy cảnh như vậy thì cảm thương chị dâu cả, nên khuyên anh nhái phải biết thương chị dâu cả.

Cô em gái còn khuyên anh hãy giả vờ chết để xem người nào thực sự thương yêu mình. Nghe cô em nói có lý, anh nhái bèn làm theo . Nhái đực kêu với hai vợ là mình bỗng dưng đau đầu và thẳng cẳng lăn ra giả vờ chết như thật.

Hai vợ của nhái quỳ bên xác nhái khóc lóc thảm thiết. Vợ bé của nhái vừa khóc vừa hát:

“ Chồng nhái à, chồng nhái ơi!

Chồng nhái chết cũng tốt

Chồng nhái không chết thì em cũng bẻ hai chân

Quật vào cán mai

Thịt đem xào măng chua cũng ngon Thịt đem nấu canh măng chua cũng ngọt Chồng nhái à, chồng nhái ơi!

  Còn vợ cả của nhái thì vừa khóc vừa than  “ Chồng nhái à, chồng nhái ơi!

Anh chết lòng em đau

Anh không chết lòng em cũng đau buồn

Chồng nhái à, chồng nhái ơi!”

          Người vợ cả của nhái khóc than như vậy , ý muốn nói: Lúc chồng còn sống nhưng đối xử thậm tệ với mình, nên lòng đau buồn cũng chẳng kém gì lúc chồng mất.

          Đến lúc này nhái mới biết vợ cả và vợ lẽ mỗi người đối xử với mình như thế nào. Nhái tức quá , lập tức vùng dậy, co chân đạp người vợ lẽ lăn lông lốc xuống cầu thang, rơi vào chuồng gà. Nhái chồng còn cầu then biến người vợ lẽ xấu xa hóa thành con bọ chó suốt đời chỉ được bám hút máu gia cầm,súc vật. Còn người vợ cả thì được nhái bế bồng vào ngủ trong chăn đệm, và cầu then sau này người vợ cả chết thì hãy giúp cho nàng biến thành con rệp được hút máu người.

Người sưu tầm: Lang Thanh Lương – Kỳ Sơn – Nghệ An

Chữ Thái

EM& ES*a EM& daJ, et& paG <t x}d Z}G uH* pac CVaM q. iM <t kId [P Q Eoa xoG IM . IM No*J eVN K*$ S&$, <t No*J eoV ci&V s}&G HIc eVN yd* f> H}c. #TG ca& UM* uH* [T& ciN eL*V oi*N, Eb&a Yh* #Jd VIc x}G. c>G AS N*$ IM <cc UH* ca& UM* #Jd Eb&a Ahd VIc EfG saV na* MUd, ta {d, #Jd VIc [k& [M& Eb&a iM AS Yd yd* J}*G.

UM* Q, No*G ZiG koG ec& kId Ma jaM iP& SaJ #hN eNV N$ Uh* {g& oi&N ud [M& Eo*J YP* <cc s}&G EV*a ux& iP& SaJ #pN oi&N ud [M& Eo*J YP* <cc.

        No*G ZiG Z}G boc Yh* iP& SaJ #Jd eb*V eo& ek*G taJ yV* Ab&G uf* Yd eVN H}c ExG Es*a eT*. GiN No*G ZiG EV*a iM il&, OaJ kId LIN #Jd To&J eNV N*$, kId [P& EV*a ux& xoG IM Es*a Va& {L& Eb&a eL x}G s>b #sb n}*G c>G h> laJ eL*V NoN jId pad<LG ek*G EX*a taJ eL*V.

xoG <t kId IM ET*a Ek&a <LG eCM [M& kId [P& yh* xa&N <Tc, IM No*J koG kId [P& UH* #TG yh* #TG k{b Va&: “f> kId Oa*, f> kId AHJ! f> kId taJ [C* id

f> kId Eb&a taJ UH* No*G [C* h}c xoG ka

F}d Yx& CaN l>*

Eoa Ez& f>* Yx& [n& <x*M [C* eSb Eoa Ez& <t*M #Jd ecG [n& <x*M [C* vaN f> kId Oa*, f> kId AHJ!”

  IM <cc koG kID [P& UH* yh* <Tc yh* <kM Va&:        “ f> kId Oa*, f> kId AHJ! 

        OaJ taJ UH* h> Ys No*G #sb    OaJ Eb&a taJ h> Ys No*G [C* #sb Ex*a  f> kId Oa*, f> kId AHJ!”

        IM l>G koG kId [P& yh* xa&N <Tc eNV N*$ iM CVaM maJ Va&: et& EM& Z}G ^ [C* Eb&a H}c Es*a, #Jd bab Es*a s}&G HIc #sb Ys [C* Eb&a lac x}G EX*G EM& f> taJ.      Hod bo&N in* kId [P& s}&G Ma uH* IM l>G ec&G IM No*J TU*G q H}c Es*a eNV yd! kId [P& #cc laJ LIN fad tU&N, tiN wib IM No*J <LG yd <tc <LG co*G La&G Ek*a <Lc yc& . kId f> s}&G Ak&N [x ewN l>G bI&N eM& IM No*J Yh* #jN <t m}d, #TG S&> s{b sub ciN ELd yc& #pd ec&G <t x}d. Z}G uf* IM <cc UH* yd* kId [P& ou*M cod NoN To&J c>G Ex& Fa eL*V Ak&N [x ewN l>G EM& IM <cc taJ yp UH* [x So&J Yh* bI&N #pN <t Ehd yd* sub ciN ELd q.

f* Xoc xa&V: LaG ewG ElG  – C* AXN- #g* Oa&N
f* bIN Atb c{b ed&G ym& Ux yT VId naM: ELG ha*J oIN&
f* hI*V di&G         : gI&VN v$ hVa

Bình luận

error: Content is protected !!