Truyện Cổ tích Văn Hóa

Truyện cổ tích: Hòn gà vàng đuôi cộc – ꪀꪮ꫁ꪙ ꪼꪀ꪿ ꪀ꫁ꪮꪣ ꪁꪾ

Hòn gà vàng đuôi cộc

Từ thủa ban đầu ở bản Bón xã Yên Na Tương Dương Nghệ An có hai anh em tên là: Chàng Còm và Chàng Kít. Hai anh em đều có sức khỏe cường tráng. Việc gì cũng làm được. Một hôm hai anh em bàn nhau cùng đi khai hoang ruộng nước. Người anh khai ruộng phía trên (nay gọi là Na bẻ), còn người em trai khai ruộng phía dưới (nay gọi là Na puôg). Trước lúc khai ruộng hai anh em cùng chung một con dao nhọn, trong đó mỗi người có một bao để đựng riêng. Lúc nào anh cần là em trai rút lấy dao ném cho anh, dùng bao chụp lấy. Đến khi em trai cần đến dao thì người người anh rút lấy dao nhọn ném cho em trai lại đem bao chụp lấy.

Gần đến buổi trưa, ruộng cũng gần xong, hai anh em cùng nhau đi xem. Thửa ruộng của ai cũng thấy rộng, được rồi làm từng này thôi rồi cùng nhau ngồi nghỉ. Một hồi nhìn thấy con Dê vàng đến đứng trên hòn đá to giữa vũng nước, lúc đó hai anh em rủ nhau đi bắt lấy con Dê vàng đó. Người anh bảo người em trai đứng ở trên ruộng đón con Dê nó chạy lên, còn người anh trai nhảy xuống hòn đá bắt thì con Dê nhảy lên ở trên ruộng Na bẻ.Thấy vậy hai anh em cùng nhau đuổi bắt thì con Dê chạy vào khe vàng. Hai anh em đuổi bắt thì con Dê nhảy vào lấp ở một gốc cây to rồi biến mất, không thấy con Dê vàng đâu nữa.

Hai anh em cùng ngồi nghỉ rồi cùng nhau trở về nhà. Vừa ra đến khe lại thấy con Dê vàng đứng ở ruộng Na puôg. Thấy vậy hai anh em tiếp tục đuổi bắt thì con Dê vàng lại nhảy lên đứng trên hòn đá giữa vũng nước. Hai anh em tiếp tục lao đến thì cả con Dê Vàng và hòn đá đều chìm xuống nước. Hai anh em lao lên trên bờ, một hồi thấy hòn đá tự nhiên nổi lên, thấy cả con Gà Vàng đứng trên hòn đá. Hai anh em thấy vậy tiếp tục lao xuống bắt thì cả hòn đá và con Gà Vàng lại lặn xuống biến mất. Lúc đấy hai anh em bàn nhau thôi không đuổi bắt nữa thì hòn đá tự nhiên lại nổi lên, hai anh em về nghỉ.

Sáng hôm sau hai anh em lại tiếp tục đi làm ruộng, làm gần đến trưa thì hai anh em lại thấy con Dê Vàng xuất hiện ở trên ruộng Na bẻ. Lúc đó người anh trai là Chàng Còm bắt được, tụ nhiên con Dê Vàng lại biết nói. Dê Vàng nói!! Hai anh em ơi đừng bắt tôi, hãy thả tôi ra, tôi sẽ giúp bản mường của hai anh ước gì được nấy, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt bội thu. Hai anh em Chàng Còm, Chàng Kít liền thả con Dê vàng ra, nó chạy vào rừng rồi mất hút.

Từ đó bản mường của hai anh em làm gì cũng có, ước gì cũng được, dân bản sống sung túc nổi tiếng lừng lẫy. Một thời gian sau có quân xâm lược đến đánh chiếm lấy đất ruộng của hai anh em Chàng Còm và Chàng Kít. Đánh đi đánh lại quân giặc bắt được, trói hai anh em lên cây, đánh đập mãi cũng không chết, chúng đưa vào đống lửa thiêu cũng không cháy. Đến khi chúng đem xuống ngâm nước một tuần mới chết, cho nên từ thời xưa đến nay Bản Bón xã Yên Na mới đặt tên vũng nước đó là vũng ngâm Chàng Còm và Chàng Kít. Và có hòn gà Vàng ở ngay giữa vũng nước. Có cả ruộng Na bẻ và ruộng Na puông . Nhớ đến công lao khai hoang ruộng nước đầu tiên của hai ang em Chàng Còm và Chàng Kít để lại cho bản mường!

ꪀꪮ꫁ꪙ ꪼꪀ꪿ ꪀ꫁ꪮꪣ ꪁꪾ

et& paG , EM& eKVc n}*G ba*N bo&N, xa& oIN Na ET&G EJ&G #g* Oa&N iM xoG iP& No*G US& ec& co*M ec&G ec& cid. #TG xoG iP& No*G SaJ Exa Yf [C* iM P}c eHG K*$, #Jd VIc x}G [C* #pN. UM* Q xoG iP& No*G Exa Es&G c$ yp it& Na. uf* iP& it& YH& Na fa&J

En. ( yK* ekc Na eb*) . ec& No*G SaJ it& Na fa&J Yt* ( yK* ekc Na P>G) . EM& >LG UM it& Na, xoG iP& No*G Exa ux* H>&M c$ Mac Mid elM dIV hac Va& uf* Yd iM f}c Mid hac koG uf* N*$ , AS Yd iP& ha Hod ekc UH* No*G SaJ wod Mid xi*M Yh* iP& oa*J wod f}c [t Eoa. Hod EM& No*G SaJ ha Hod Mid UH* iP& oa*J wod Mid elM xi*M Yh* No*G SaJ ux* f}c Mid [t Eoa. is& [l Hod caG #VN, Na [c* is& [l eL*V , xoG iP& No*G o>N c$ yp Ab&G #hN YH& Na koG Yf [C* cVa*G, it& [T& iN* [P eL*V! exa N}&G J}*G KaV Q #hN iM <t eb* {C Q jUN <XG #TG co*N da&N Yz& n}*G caG eM& {N* , xoG iP& No*G

Exa Es&G c$ yp x{b p}d Eoa <t eb* {C N*$ . uf* iP& boc No*G uj& to*N n}*G YH& Na En , iP& SaJ eL&N did <LG p}d n}*G co*N da&N, <t eb* LIN did kU*N YH& Na eb*. #TG xoG iP& No*G Exa x{b p}d UH* <t eb* eL&N Ek*a h>*J {C. xoG iP& No*G exa eL&N x{b Ym&, <t eb* did Ek*a L{b <cc [c yM* yz& Q eL*V Eb&a #hN pi*N. xoG iP& No*G Exa J}*G ho&M en&J eL*V ta&V Ma EHN. hi&G So*M ooc ko&J pac h>*J #hN <t eb* {C jUN uj& n}*G YH& Na P>G, xoG iP& No*G Exa Es&G c$ x{b p}d Ym& UH* #hN <t eb* {C eL&N did kU*N jUN uj& n}*G to*N da&N iT& caG V}G {N*. xoG iP& No*G Exa eL&N is& [l Hod UH* <t eb* #TG ca& co*N da&N {d <LG {N* Eb&a #hN pi*N. xoG iP& No*G Exa kU*N EM <bc, KaV Q #hN co*N da&N t}*G kU*N Ym&, ET& iN* #hN iM <t yc& {C jUN #TG co*N da&N eL*V <t yc& {C LIN {d <LG {N* Eb&a #hN pi*N. xoG iP& No*G Exa boc c$ Exa Eb&a eL&N p}d Exa To*N [l*

UH* co*N da&N hac #hN uF kU*N Ym&. xoG iP& No*G Exa ta&V CUN Ma EHN J}*G. tU&N ES*a UM* l}G xoG iP& No*G Exa #hN <t eb* {C ooc Ma n}*G YH& Na eb*, ET& iN* ec& iP& SaJ [l* ec& co*M p}d yd* <t eb* iN* uH* pac CVaM q . eb* {C& Va&: “ xoG iP& No*G AHJ! Za p}d ko*J , po&J ko*J ooc iO&! ko*J s}&G is& So&J ba*N EMG koG xoG OaJ, {g& eo& iM x}G hac yd*, iM Sob edd Sob <fN Ek*a M> S&$ yd* laJ”. xoG iP& No*G ec& co*M ec&G ec& cid LIN po&J <t eb* ooc, M$ eL&N Ek*a p&a EM Eb&a #hN pi*N . et& N*$ Ma ba*N EMG koG xoG iP& No*G Exa #Jd x}G [C* yd*, {g& eo& yd* x}G [C* iM, AjN c>G ba*N ciN uj& [n [P iM tI&G KaV T>& uS& bo&N.

        Ja&N l}G Ma iM uf* Axc Ma T{b ZiG Eoa diN Na koG xoG iP& No*G ec& co*M ec&G ec& cid. T{b c$ , efN Axc p}d yd* fuc xoG iP& No*G Exa etV kU*N [n yM*, Exa T{b it [T& Yd [C* Eb&a taJ, Exa Eoa Ek*a Efa yF Eb&a yM*. l}G Ma Exa Eoa <LG eS& <sM {N* #sd UM* s}&G taJ, q paG l}G T*$ yK* YT ba*N bo&N , xa& oIN Na s}&G ekc V}G {N* N*$. iM #TG ca& YH& Na eb* ec&G YH& Na P>G, Us& Hod <cG KuN it& waG Na EM& eKVc koG xoG iP& No*G ec& co*M ec&G ec& cid yV* Ma Yh* ba*N Yh* EMG.   

Người sưu tầm: Lô May Hằng- Tương Dương- Nghệ An
f* Xoc xa&V: <L ym H}G*
uf* bIN Atb c{b ed&G ym& Ux yT VId naM: ELG ha*J oIN&                                    
uf* hI*V di&G         : gI&VN v$ hVa

Bình luận

error: Content is protected !!