Truyện Cổ tích Văn Hóa

Truyện cổ tích: Đó bảy năm – ꪄ꫁ꪱꪉ ꪼꪏ ꪹꪊꪸꪒ ꪜꪲ

Ngày xưa có một ông lão kiên trì đan một cái đó 7 năm , đến năm thứ bẩy ông mới hoàn thành. Cái đó to đến nỗi lấp được cả con suối. Một ngày nọ ông vác đó ra suối đặt và gọi thật to: “ Ai muốn xem đó tôi đan bẩy năm thì ra xem nhé.

Vậy là bao nhiêu loại cá chen chúc đua nhau đến xem khi vào thì dễ nhưng khi ra thì không ra được, mọi con cá đều lúng túng , bàn tán xôn xao không biết làm cách nào để thoát ra được liền nghĩ ra bảo con cá Mo . Con cá Mo, mo xem thế nào? Cá Mo nói rằng: “Giờ thì vào đó to, mo thấy mặt nào cũng vào nồi cả” Đàn cá nghe thấy vậy hoảng hốt toán loạn cả lên, trong lúc hoang mang có con cá Ngựa ở bên ngoài đó xuất hiện bèn nghĩ ra kế giải thoát cho lũ cá ở bên trong đó nó bảo: “ Khi nào ông lão ra đổ tất cả ra bờ suối thì hãy giả vờ chết hết để tôi chạy nhảy trước, khi ông ấy đuổi theo bắt tôi thì tất cả làm theo lời tôi nhé”- Cá ngựa dặn. đến lúc ông lão ra đổ đó ra thì con cá Ngựa ở ngoài đó nhảy tung tăng, ông lão vội đuổi theo con cá Ngựa, lúc đó đàn cá đua nhau nhảy xuống nước thoát hết. Xuống dưới nước đàn cá tụ họp lại thống nhất với nhau gọi con cá Ngựa là ( pa chang mạ) thì họ om hôn đỏ cả hai má còn con cá Mo ( pa bok căn) thì bị xé toác mồm, từ đó cá Ngựa thì đỏ má còn cá Mo thì mồm rất rộng là vậy.

Người sưu tầm- Xa Văn Cam- Đà Bắc- Hòa bình

Chữ Thái

ꪄ꫁ꪱꪉ ꪼꪏ ꪹꪊꪸꪒ ꪜꪲ

paG EM& ES*a iM oa*J Ew*a Q xaN ka*G yX c>G #sd ip s}&G eL*V. Hod ip Uw& #sd oa*J Ew*a xaN eL*V yX Yz& caG yd* #TG ca& eM& {N* . UM* Q oa*J Ew*a Eoa yX yp caG eL*V ekc xIG Yz& Yh* laJ q Ma Ab&G.

laJ eNV pa [C* Ek*a yX EM Ab&G hac EM& LoJ Ek*a Ga&J Ek*a eL*V Eb&a #Jd eNV Yd ooc ko&J yd*. PUG efN pa s>b x}G c>G yX s}&G <x c$ {g& yd* s}&G boc <t pa [m. pa [m Ab&G ud eNV Yd #l! pa [m Va&:”yK* UH* s>b Ek*a c>G yX Yz& eL*V [m #hN eNV Yd [C* s>b Ek*a [m* #md!” efN pa GiN EV*a eNV N*$ {X* tU&M j*aN laJ! c>G AS Eb&a s}c {g& Tac L>G UX UH* iM <t pa Ma* Q uj& fa&J Noc yX LoJ Ma CUd boc Yh* efN pa c>G yX miV CUd Q Va&: “ AS Yd oa*J ew*a Ma Ih* Eoa pa c>G yX woc <LG n}*G HiM {N* UH* ux ek*G #Jd EX*G taJ #md eL*V yV* Yh* uc El* eL&N co&N, oa*J Ew*a is& x{b p}d uc UH* #TG ca efN ux s}&G Co&J #Jd ToJ CVaM uc boc AN!” EM& oa*J Ew*a woc yX ooc p}d Eoa pa UH* <t pa Ma* uj& fa&J Noc yX did Ma El*. oa*J Ew*a x{b p}d <t pa Ma* , efN pa n}*G <bc Pa c$ did eTV <LG {N* #md ko&J taJ. <LG {N* eL*V efN pa <x c$ Va&: “ <t pa Ma* ( Eb&a SaG& Ma*) UH* Exa Pa c$ Ma cod sub ec*M EfG saV edG #TG ca xoG fa&J ec*M, Z}G <t pa [m ( pa boc c$) UH* s>b Exa Lac sic <xb ooc. Et& N*$ Ma Hod yK* iN* EHa s}&G #hN <t pa Ma* ec*M edG, <t pa [m UH* <xb cVa*G #Bc eNV N*$.

f* Xoc xaV&: X&a v$ Ca&M – da b}c – hVa* bi*G
f* bIN Atb c{b ed&G ym& Ux yT VId naM: ELG ha*J oIN&                             
uf* hI*V di&G: gI&VN v$ hVa 

Bình luận

error: Content is protected !!