Truyện Cổ tích Văn Hóa

ꪵꪀ꪿ꪙ ꪔꪱ ꪒꪾ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪵꪀ꪿ꪙ ꪔꪱ ꪒꪮ꪿ꪙ ꪤꪴ꪿ ꪀꪺꪉ ꪔꪱ ꪠꪴ꫁ ꪠꪴ꫁ ꪶꪁꪙ

           CVaM <T EM laJ > et& <cc et&G #pN ba*N #pN EMG, ewN l>G boc ewN No*J p*$ #pN q, #Jd x}d xi&G <fN <LG EMG Lu&M AS p*$ #pN uf* q ewN l>G et&G Yh* uf* q iM xoG ec&N ta {d Hu&G xI*G #hN yd* #md PUG koG uj& AC l}c, PUG <t x}d xi&G c>G diN ALc .o$ laJ x}d xi&G uj& n}*G EMG Lu&M [c* [S* #pN {z* AZ koG uf* q. c>G AFN laJ N*$ iM <t <cb ec&G kId #Jd uH ALc n}*G diN , v}d co*G to&N hiN da&N na, uj& c>G TuM tUb EX*G Yd uf* q [c* p}d yd* – AS N*$ <cb kId s}&G Es&G c$ CI*N Hod EMG <bN- ewN l>G ekc uf* q kU*N s}&G boc ewN NO*j Eoa foN do&N Ta [x& ec&N ta eL*V po&J ta&V <LG EMG Lu&M . yK* iN* ec&N ta uf* q [l* #pN do&N #md epc EXG ta bod Eb&a #hN Hu&G id el&. AS N*$ <cb kId s}&G ooc ko&J Hoc ko&J uH xa&V ha ciN , hac Va& , <P* q #o& laJ eL*V ta bod Ym& s}&G {Z& taJ <cb, kId. ET& Q Ym& , Exa Es&G c$ kU*N CI*N uf* q Ma Hod EMG <bN. ewN l>G s}&G ekc q kU*N Eoa wa&N yF Ta& [x& caG AS&G ec&N ta do&N. ta koG uf* q ta&V Hu&G Ma #hN TaG yp. Ha& Va& Eb&a #hN Hu&G xI*G EX*G et& co&N yd* el&. Et& AS N*$ ta&V yp uf* q ec&G x}d xi&G s}&G uj& id epc dIV c$ uj& n}*G EMG Lu&M.      ec&N ta {d koG uf* q yK* iN* [l* <P* ewN . Eoa wa&N yF Ta [x& , ec&N ta do&N uj& Noc [l* <P* ewN Eoa foN Ta [x& Yh* EX*G CVaM <T EM& laJ iN*.

uf* Xoc xa&V: [L <h*G cVaG- EMG [L oIN ba&J                                   
uf* bIN Atb c{b ed&G ym& Ux yT VId naM: ELG ha*J oIN&                                     u
f* hI*V di&G : gI&VN v$ hVa

Bình luận

error: Content is protected !!