Truyện Cổ tích Văn Hóa

ꪋꪙꪸ ꪩꪱꪉ ꪶꪔ ꪵꪣꪉ ꪼꪐ

          CVaM <T e&M laJ TI*N yV*: et& ES*a iM <t etN Q eHG M>&N uC& To&J uf* q , Eoa diN edG Ma #Jd HaG uj& n}*G fa ut EHN. <t etN iN* Yz& EX laJ AhN <t etN yK* yN*. Uf* q Ek*a ooc [c* [S* <c*M yp ja*N s>b tid [x& HaG etN. etN Eb&a AS Yd <kb ec&G l*$ uf* q. UC EX*G N*$ Ma Hod UM* Q q #hN HaG etN ko*G TaG yp , #Jd HaG ux& jo*N EHN Ex&a, #hN C$ ta s}&G pid HaG <LG Ma Eoa noN is&  pi*G ciN. hac Va& noN etN <kM laJ s}&G Eoa mid F}c {F #jN #o& {C no*J.     etN yz laJ <P* uf* q #Jd EX*G N*$ Yh* Es*a s}&G {g& c>G Ys is& Eoa Co*N , Eoa diN o>&J Ha*J ec&G ik* CVaJ Ma #Jd HaG uj& n}*G fa ho&G c>G HoM , uj& ES&G EHN uf* q.

        et& N*$ etN s}&G #Jd <t No*J EX*G ET*a yK* <P* EM& laJ q Eoa Mid F}c {F ix. <P* M$ yz EX*G N*$ s}&G ekc [l* US& <t eMG yz, M}c #Jd HaG uj& n}*G fa ho&G , uj& ESG ux* koG uf* q yK* iN*.                                    

uf* Xoc xa&V: [L <h*G cVaG- EMG [L – oIN ba&J                                    u
f* bIN Atb c{b ed&G ym& Ux yT VId naM: ELG ha*J oIN&                                     u
f* hI*V di&G         : gI&VN v$ hVa

Bình luận

error: Content is protected !!