Ca dao - Tục ngữ Lời Dạy

Tục ngữ về tình cảm gia đình – ꪃꪱꪣ ꫃ꪋꪙ ꪼꪕ ꫄ꪣ꪿ ꪒꪱꪥ – ꪹꪫꪱ꫁ ꪕꪱꪉ ꪝꪷ꪿ ꪵꪣ꪿ ꪝꪲ꪿ ꪙꪮꪉ꫁

ꪃꪱꪣ ꫃ꪋꪙ ꪼꪕ ꫄ꪣ꪿ ꪒꪱꪥ

ꪹꪫꪱ꫁ ꪕꪱꪉ ꪝꪷ꪿  ꪵꪣ꪿ ꪝꪲ꪿ ꪙꪮꪉ꫁

1. ꪊꪮꪣ ꪶꪜꪀ ꪤꪴ꪿ ꪀꪱꪉ ꪼꪭ꪿ ꪵꪎꪉ ꪹꪄꪱ꫁

ꫛ ꪹꪖꪱ꫁ ꪤꪴ꪿ ꪀꪱꪉ ꫄ꪭꪙ ꪵꪎꪉ ꫄ꪭꪙ

2. ꫃ꪠꪒ ꪙꪾ꫁ ꪹꪮꪱ ꪒꪙꪲ ꪵꪒꪉ

ꪵꪜꪉ ꫄ꪣꪉ ꪹꪮꪱ ꫛ ꪹꪖꪱ꫁

3. ꪼꪣ꫁ ꪵꪨꪣ ꪹꪚꪱ꪿ ꪕꪷ꪿ ꫃ꪨꪀ ꪑꪴ꫁

꫃ꪒꪀ ꪭꪴ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪕꪷ꪿ ꪹꪖꪱ꫁ ꪩꪣꪳ

4. ꪝꪷ꪿ ꪑꪉꪰ ꪮꪱꪥ꫁ ꪜꪙꪲ ꪜꪱꪥ

ꪝꪷ꪿ ꪔꪱꪥ ꪮꪱꪥ꫁ ꪜꪙꪲ ꪶꪀꪀ

5. ꪝꪲ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪮꪮꪀ ꪼꪒ꫁ ꪙꪮꪉ꫁ ꪔꪱꪥ ꪚꪒꪾ

6. ꪝꪲ꪿ ꪙꪮꪉ꫁ ꪡꪽ ꪙꪾ꫁ ꪩꪲꪙ ꪹꪚꪱ꪿ ꪂꪱꪒ

ꪶꪔꪀ ꪹꪀꪱ꫁ ꪩꪱꪒ ꪹꪚꪱ꪿ ꫃ꪎ

7. ꪶꪞ ꫃ꪣ ꪂꪱꪉ꫁ ꪌꪮꪉ꫁

ꪝꪲ꪿ ꪙꪮꪉ꫁ ꪂꪱꪉ꫁ ꫃ꪘꪉ

8. ꪵꪣ꪿ ꪢꪱꪥ꫁ ꪼꪒ꫁ ꪶꪞ ꪚꪱꪫ꪿

ꪝꪱꪙ꪿ ꪒꪱꪉ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪄꪫꪥꪲ꪿ ꪋꪱꪉ꫁ ꫄ꪖꪀ ꪖꪱꪫ꪿ ꪉꪱꪀ ꫃ꪖꪫ

ꪝꪷ꪿ ꪢꪱꪥ꫁ ꪼꪒ꫁ ꫃ꪣ ꪎꪱꪫ

ꪝꪱꪙ꪿ ꪒꪱꪉ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪨꪣꪲ꫁ ꪄꪽ ꪓꪱꪫ ꪝꪱꪒ ꪚꪱ꪿

9. ꪹꪮꪱ ꫃ꪣ ꪩꪣꪲ꪿ ꪵꪣ꪿ ꪙꪱꪥ

ꪏꪳ꫁ ꪃꪫꪱꪥ ꪩꪣꪲ꪿ ꪵꪣ꪿ ꪃꪫꪱꪥ ꪔꪙꪴ꫁ ꪩꪱꪉ꪿

10. ꪶꪞ ꫃ꪣ ꪎꪚꪳ ꪎꪮꪙ꫁

ꪵꪜꪀ ꪣꪮꪙ꫁ ꪹꪂꪱ꫁ ꪨꪮꪀ ꪶꪣ ꪘꪱꪫ

ꪶꪞ ꫃ꪣ ꪚꪱꪫ꪿ ꪎꪱꪫ

ꪵꪜꪀ ꪼꪒ꫁ ꪀꪙꪲ ꪹꪄꪱ꫁ ꪂꪱꪫ ꪶꪣ ꪤꪱꪀ

TỤC NGỮ THÁI NÓI VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH

 

 1. Ụ mối ở giữa nương là ngọc của đám nương

Người già là ngọc quý trong nhà.

2. Đắp nước dùng đất sét đỏ Việc mường nhờ người già.

3. Que nhọn không bằng đinh tù Trẻ biết chẳng bằng già quyên.

 

4. Còn cha,anh là ngọn

Cha chết,anh là gốc.

 

5. Không đẻ được anh,em chết lưu.

6. Anh em như chém nước máng không đứt Qua chín chợ không lạc mất nhau.

7. Vợ chồng như cái “tsỏng”* Anh em như bướu cổ.

 

 

8. Gái góa lấy chồng trai tơ

Như được cưỡi voi đực ngà dài cong vút.

Trai góa lấy vợ gái tơ

Như được khăn lụa đào vắt vai.

9. Lấy vợ ,nhìn tính nết mẹ vợ

Mua trâu,xem kỹ con trâu cái đầu đàn.

 

10. Chồng vợ tái giá

Như con tắm làm kén mùa đông.

Vợ chồng còn tơ

Như ăn cơm gạo trắng mùa đói

 

Bình luận

error: Content is protected !!