Ca dao - Tục ngữ Lời Dạy

Ca dao, Tục ngữ: Nỗi Đau Của Núi – ꪼꪡ ꪼꪢ꫁ ꪜꪱ꪿ ꪝꪴ ꪹꪊꪸꪚ ꪨꪱꪥ

Buồn hơn tiếng khóc. <P*N laJ xIG yh*
Rừng cháy hết rồi. duG ym* #md [l
Sót lại cánh hoa ban. Z}G [T& xi*V us& [b& baN
Tiếng gió quạt vào rừng xIG LuM P}*d Ek*a duG
Làm cho cành lá tái tê. JId Yh* Ka& yM* Yb yM* taJ HUN
Rừng chẳng còn màu xanh. duG Eb&a iM yM* Yb ekV
Đi nấc bên tai. yp [C& {g& H*od duG oi&G ^
Thương rừng thao thức. oiG& un duG #TG CUN Eb&a NoN
Nhớ đại ngàn rừng xanh. {g& Ho*d AS* pa& <dG ekV caV*G
Phong Thổ Lai Châu. q Yd Va* UM* ka* duG
Ai đang tay triệt rừng. q Yd s&}G [S* yH ym* pa& uP&
Ai đang tay phá núi. <h Ys – t{&b Yz& – ib <lG
Hàng triệu ngọn lửa nối tiếp. uH* ciN s}&G Eb&a uH* {g&
Núi đâu chỉ im lặng. Ha&G La*N ^ epV yF etM yp
Các ngọn núi khe sâu. uP* Yd [C* t*}G Eta AZ& Ec&a
Toàn khối đá. Ti*G ca& uP* – h*> EL*c
Hồn quê – khí hậu – núi biếc. [C& hiN daN
Đang lưu lại chính đó. koN ba*N EMG – i k& Ec*a – pa& uP& <dG ekV
Vào mùa khô. yTK* Z}G uj& boN& Ec&a
Sau mỗi trận cháy lan rừng. Ek*a M> Pa* eL*G eh*G Yk&
Chim không về – lá cây không biếc. l}G ET& yF ym* pa&
Ngày nóng, đêm khô nhân loại khó chịu. <c*N Eb&a Ma – Yb yM* Eb&a ekV
Đá lở, lũ tràn, sóng cồn tứ phía. caG ViN Ho*N – caG KUN Y&k
Còn đâu những bản mường đẹp đẽ. JId Yh* uS& q c*oG Lu&M Fa*
Còn đâu vang tiếng chim ca. <t x}d – <t xi&G – <N*c un uj& Ha*J
Còn đâu tiếng hát lời ca ân tình. da&N ci*G – {N* lub co*d FoG ix& EfG faJ&.
Ai ơi ! hãy bảo vệ cho núi ba*N EMG [C& Eb&a GaM
Sống yên thanh thản. <N*c un [C Eb&a Ho*G
Rừng ơi hãy xanh tươi. uS& q [C Eb&a k{&b Eb&a M>&N.
Vươn khắp đại ngàn. Yf [C SoJ c$ up& yM* Yx& uP* piN duG
Đừng giáng xuống thế hệ mai sau. So&J c$ ud n{N – S{M* en*N
Lạnh lẽo, khổ đau, nỗi buồn . Yh* pa& uP uj& oIN
  duG AHJ Yh* ekV GaM Yz& xuG tiM uP*
  Za #Jd Yh* <S& baJ l}G B>N Ys x}G AN.

Bình luận

error: Content is protected !!