Ca dao - Tục ngữ Lời Dạy

Ca dao, Tục ngữ: Theo Mẹ Lên Nương – ꪵꪎꪫ ꪮꪲ꪿ ꪹꪣ꫁ ꪼꪭ

Sáng sớm vừa tỉnh giấc. So*M uH* EM& tU&N ES*a
Em theo mẹ lên nương No*G exV io& EM& yH&
Ngọn cỏ đẫm hạt sương paJ za*a Z}G pu&b EmJ
Mây mù đàng thi bay [m& c*> oIG& biN
Hoa mào gà đang ngủ [b& hoN yc& Z}G NoN
Các muông thú đang say uS& <t x}d Z}G Em&a NoN
Gù gù chị cu gáy C cUN <N*c cuc uC&
Giật mình nịnh dỗ con du*G <t Fa*V so&M uL*
Xào xạc những chồi non paJ za* oo&N Z}G niG
Vươn mình sau giấc ngủ tU&N kUN* l}G <d NoN
Các loài chim muông rừng tỉnh giấc #TG ca& efN <N*c un uH* AM
Cất tiếng hót véo von M>N MiG Ho*G x{*M xa&
Lu cở trĩu sau lưng uc& – du&G n&}c faJ l}G
Tay dắt chú trâu tơ UM XaJ* suG <t CVaJ Awc
Đôi chân mẹ rắn chắc UM kVa k{&M ( x}c) yM* ET*a
Leo dốc xuống lối mòn xoG ka #OM h$ TU*G
Mặt trời nhô khe núi kUN* uP LuG TaG Ec&a
Chiếu nắng vàng xuống nương ta Vi*N ( VIN) eMd ga&M uP*
Suối thập thùm giã gạo edd ElG to*G <T& yH&
Làn gió nhẹ bay cao {N* yl to*G na* f}&G
Mẹ cùng anh giãy cỏ epc xIG N$ t{M Ek*a
Bố dắt trâu tơ cày ha& <LM Eba biN xuG
Mặt trời tà xuống núi ha& <LM Eba LuG t{&M
Đám nương đã cày xong #OM c}b oa&J sob za*
  Edd Ho*N EHG LuM ooN
  <d* Jo*N ha& <LM #jN
  oa*J suG CVaJ yp yw
ta #VN <LG s{M paJ uP
  zo&M yH Yz& oaJ* yw eL*V.
Sưu tầm
Teo Văn Điệc và Mạng lưới VTIK tỉnh Lai Châu
Theo Chữ Thái Lai Châu

Bình luận

error: Content is protected !!