Địa danh

Địa danh Mường La – Chiềng An ngày nay

Địa danh Mường La xuất hiện từ đầu thế kỷ XII, đồng nghĩa với Mường Lò*, được người Thái đặt để nhớ tới Mường Lò quê tổ. Theo sách cổ Quam tô mương (Kể chuyện mường) viết rằng khi Lạng Chượng đưa người Thái từ Mường Lò tới Mường La, đã dựng nhà để cúng tổ tiên tại nơi trung tâm mường. Ngày cúng tổ tiên ho Lò quý tộc là ngày Hài (tức ngày Bính) nên đặt tên cho địa điểm dựng nhà cúng đó là bản Hài. Xưa kia, Bản Hài là trung tâm châu mường, nên gọi Viềng Hài. Nay Bản Hài thuộc phường Chiềng An, thành phố Sơn La.

Trung tâm châu mường Mường La gọi là Chiềng An, nên tức châu mường cũng gọi là Mường Chiềng An. Những mường nhỏ thuộc phạm vi châu mường có:

Mường Trai hay Chiềng Nghiêm, Mường Bú hay Chiềng Biên, Mường Chùm, Mường Chiến, sau có thêm Mường Bằng. Sách cổ Quam tô mương cũng cho biết vào thế kỷ XV, sau đời Ta Ngần, đất Mường La do Duông Căm làm thủ lĩnh, bắt đầu dần dần phát triển thế lực. Đến thế kỷ XVII, vào đời thủ lĩnh Bun Pen, Mường La tách hẳn khỏi Mường Muổi thành châu mường lớn mạnh. Bước sang thế kỷ thứ XVIII, vào đời thủ lĩnh Bun Phanh, Mường La trở thành châu mường có ảnh hưởng khắp 16 châu Thái. Thời Lê mạt, Mường La được Trịnh Sâm đặt là châu Sơn La. Như vậy, vào thế kỷ XVIII, triều đình phong kiến Việt Nam xác nhận Mường La là một châu mường, tách khỏi ảnh hưởng của Mường Muổi (Thuận Châu).

Hiện Nay, Mường La là một huyện với huyện lỵ là Ít Ong, khu vực đất Mường Trai – Ít Ong xưa. Thị xã Sơn La vốn gồm khu vực mường lỵ Chiềng An xưa, từ năm 2008 trở thành thành phố Sơn La, thuộc tỉnh Sơn La.

Bình luận

error: Content is protected !!